درس ۱۹- ۲۱/۰۷/۷۰

۱,۰۰۰
حديث اخلاقي و بررسي قول پنجم درمعناي حرفي و بيان قول مختار در مسئله
  • ۲۲ شهریور ۱۳۸۹