درس ۷۰- ۱۵/۱۰/۷۰

۷۵۸
امر نهم: اشتراک و استعمال لفظ مشترک در اکثر از معني؛ بحث امکان وضع الفاظ مشترک و وقوع آن.
  • ۲۲ شهریور ۱۳۸۹