درس ۷۰- ۱۵/۱۰/۷۰

۶۸۴
امر نهم: اشتراک و استعمال لفظ مشترک در اکثر از معني؛ بحث امکان وضع الفاظ مشترک و وقوع آن.
  • ۲۲ شهریور ۱۳۸۹