۶۸-۰۸-۲۳,mp۳

۶۰۵
مقام اول در دوران امر بين متباينين (علم اجمالي در شبهات مقصوره)
  • ۲۲ شهریور ۱۳۸۹