احکام شرکت - جلسه ۰۰۳ - ۹۵/۰۶/۱۶

۱,۰۴۵
موضوع: اسباب شرکت گفتیم که امام قدس سره در مقدمه مباحث شرکت به سه نکته اشاره می کند که عبارتند از: تعریف شرکت، متعلق شرکت و اسباب آن
  • ۱۴ مهر ۱۳۹۵