مسئله دیگر داستان آتش افروزی فضا های مجازی است

۸۱۳
بار ها به مسولین تذکر داده ایم از رئیس جمهوری گرفته تا دیگران که این فضای مجازی بلای جان شماست...فحشا را به درون خانواده ها می فرستد...متاسفانه گوش شنوائی نبود...یک نفر مزدور موساد و سیا برای ده میلیون نفر پیام می فرستدو ...آیا عاقلانه هست ما خودمان را در اختیار آنها بگذاریم...نگوئید دوباره بر می گردیم این شیاطین هم دوباره بر می گردند