حدیث ۸۷ نهج الفصلاحه، از دو چیز بپرهیز

۳۲۸
 
کار امروز را بفردا نیفکن به عبارت دیگر جدی باش از زیر بار مسولیت فرار نکن، مردم را دست بسر نکن در زمان طاغوت یک وزیر گذرنامه ای بود...من از جدیت این شخصیت تعجب کردم بعد از انقلاب هم اعدامش نکردند و .. یکی از  عوامل هلاک امم کار امروز را بفردا افکندن هست عامل دوم طول آرزو است