مکتوب کردن آثار و اهمیت این کار

۶۰۵

بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مکتوب کردن آثار و اهمیت این کار
کنگره بین المللی «نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی»