مشکلات اقتصادی جوان مجبور شده تن فروشی کنه

۳۱۶

مشکلات اقتصادی جوان مجبور شده تن فروشی کنه

بله می دونیم اینها را هم می دونم گفته ام باز هم ما ان شا الله می گیم ما از کسانی هستیم که غالبا می ائیم در خاک ریز اول برای بیان اینگونه مسائل