توصیه به مسئولین در مورد سخنرانی

۹۷

توصیه به مسئولین در مورد سخنرانی

مسئولین با یادداشت سخنرانی کنند .

از حفظ خواندن شجاعت نیست با اینکه 60 الی 70 سال سخنرانی دارم ولی از یادداشت استفاده میکنم تا اشتباه بحثی بیان نشود.

بسیاری از مسئولین دنیا از روی یادداشت سخنرانی میکنند .