اعتکاف

۱۸۹

دعا برای معتکفین عزیز مخصوصا جوانان و نوجوانان