تضعیف قوای سه‌گانه کار زشت و خطایی است

۱۴۳

تضعیف قوای سه‌گانه کار زشت و خطایی است
امروز تضعیف هرکدام از قوا کار بسیار زشت و خطایی است حال که دشمن دست از دسیسه‌جویی برنمی‌دارد پس باید همه متحد شویم  و اشکالات را اصلاح کنیم.

 

  • ۱۳ آبان ۱۳۹۷