توصیه های انتخاباتی

۶۰۵

ما در حکومت اسلامي انتخابات مان بايد اسلامي باشد، در غرب و امريکا همه رقم قول مي دهند و زد و بند مي کنند، از حکومت مادي غير از اين انتظار نمي رود، اما در شعاع حکومت اسلامي همه انتظار دارند انتخابات هم اسلامي باشد و تمام اصول اخلاقي در آن حفظ شود و صدمه اي به هيچ يک از اصول اخلاقي وارد نشود.
توصیه ها:   1-  «کانديداها، گروه ها و جناح هاي سياسي از تخريب يکديگر بپرهيزند، تهمت زني را کنار بگذارند و از خلافگويي اجتناب کنند» اينها خلاف شرع بيّن است و در آينده نيز مشکلات بسياري را همچون کينه و عداوت ايجاد خواهد کرد.
2- بايد افراد و کانديداها از وعده هاي دروغين به مردم بپرهيزند، نيايند مدينه فاضله اي تصور کنند و وعده هاي دروغ و آنچناني به مردم بدهند. اين وعده هاي دروغين ممکن است در برخي ساده لوحان موثر واقع شود اما ضررهاي بسياري دارد و باعث بي اعتمادي و فاصله گرفتن از مردم مي شود. وي با تاکيد بر اينکه «نامزدهاي انتخاباتي صداقت داشته باشند، شرايط و امکانات را در نظر بگيرند و در همان حد وعده بدهند»، گفت: نکته مهم ديگر اينکه از اسراف و ريخت و پاش در تبليغات و کارهايي که نشان مي دهد مي خواهند راي بخرند و باعث بدبيني مردم مي شود، بپرهيزند.
3- بايد در حدي که فرد مي خواهد خود را به مردم معرفي کند و سوابقش را مطرح نمايد، هزينه کند، دروغ و ريخت و پاش و اسراف نبايد وجود داشته باشد.
4-  لزوم احترام گذاشتن به راي مردم ، همه بايد به نتايج انتخابات احترام بگذارند، اينکه هر که بازنده شد بگويد تقلب شد، درست نيست.
   5-  مردم نيز در انتخابات وظيفه دارند به فردي که مي خواهند راي دهند تحقيقات لازم را انجام دهند چراکه در اعمال فردي که به او راي داده اند، شريک هستند.