تواضع معلّم و متعلّم

۸۳۵

رسول خدا (صلّی الله علیه وآله) در روایتی می فرماید: تَواضَعوا لِمَن تَعَلَّمونَ‌ مِنهُ وَتَواضَعوا لِمَن تُعَلِّمونَهُ‌، ولا تَكونوا جَبابِرَةِ‌ العُلَماءِ.

یعنی هم شاگرد باید در مقابل استاد تواضع کند و هم استاد در مقابل شاگرد. تواضع در برابر همه خوب است ولی در برابر عالم و متعلم موقعیت دیگری دارد. این یک اخلاق اسلامی است که برای پیشرفت کار موثر است.