احکام شرکت - جلسه ۰۰۵ - ۹۵/۰۶/۲۰

۱,۳۵۴
موضوع: اسباب شرکت بحث در اسباب شرکت است و امام قدس سره در مقدمه به پنج سبب اشاره می کند که به سبب پنجم رسیده ایم. امام قدس سره در عبارتی که کمی مبهم است می فرماید: و لها سبب آخر، و هو تشريك أحدهما الآخر في ماله، و يسمى بالتشريك و هو غير الشركة العقدية بوجه.
  • ۱۴ مهر ۱۳۹۵