احکام شرکت - جلسه ۰۰۷ - ۹۵/۰۶/۲۳

۱,۳۲۵
موضوع: تشریک بحث در اسباب شرکت است به پنجمین عامل رسیده ایم که تشریک نام دارد. در تعریف تشریک گفتیم که کسی به دیگری می گوید که جنسی را خریده است و یا می خواهد بخرد و او مقداری از مبلغ آن را بپردازد و به همان نسبت در آن شریک شود. در اینجا در چند مقام قرار بود بحث کنیم. مقام اول مشروعیت تشریع است که آن را بحث کردیم.
  • ۱۴ مهر ۱۳۹۵