احکام شرکت - جلسه ۰۸۱ - ۹۵/۱۱/۱۷

۱,۰۵۴
موضوع: انواع قسمت و طرز قسمت کردن بحث در مسأله ی دوم از مسائل قسمت است و آن اینکه قلمرو قسمة الافراز، قسمة التعدیل و قسمة الرد تا چه حدی است. در جلسه ی گذشته گفتیم که قسمة الرد در هر سه مورد راه دارد. اما قسمة التعدیل و قسمة الافراز فقط در مورد خودش جاری می شود.
  • ۱۹ بهمن ۱۳۹۵