احکام شرکت - جلسه ۰۸۲ - ۹۵/۱۱/۱۸

۹۱۸
موضوع: اجبار و تراضی به قسمت بحث در مسأله ی چهارم از مسائل مربوط به قسمت است و آن اینکه در چه مواردی باید افراد را مجبور به قسمت کرد و در چه موارد قسمت باید با تراضی انجام گیرد.
  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۵