احکام شرکت - جلسه ۰۸۳ - ۹۵/۱۱/۱۹

۷۵۵
موضوع: قسمت عن تراض و قسمت اجبار در جلسه ی گذشته در رابطه با شرکت، مثالی ذکر کردیم و گفتیم که گاه شرکت باید تا آخر وجود داشته باشد و قسمت در مورد آن ممکن نیست.
  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۵