احکام شرکت - جلسه ۰۸۸ - ۹۵/۱۲/۰۱

۹۸۷
موضوع: بیع هوا و امثال آن بحث در مسأله ی پنجم از مسائل قسمت است و به مناسبت به مسأله ی فروختن هوا، ممر آب و استطراق. یعنی آیا می توان در مورد طبقات، هوا را فروخت و یا می شود ممر آب را بدون اینکه خود زمین را بفروشند فقط حق العبور آب و یا حق العبور اشخاص را بفروشند.
  • ۰۳ اسفند ۱۳۹۵