احکام شرکت - جلسه ۰۹۰ - ۹۵/۱۲/۰۳

۹۰۸
موضوع: تقسیم زمین زراعی همراه با محصول قبل از ورود به مسأله ی هشت، اشکالاتی که بعضی از افراد در مورد مسأله ی پنجم داشته اند را بررسی می کنیم.
  • ۱۴ اسفند ۱۳۹۵