احکام شرکت - جلسه ۰۹۶ - ۹۵/۱۲/۱۵

۶۴۸
موضوع: تحلیل کلام صاحب جواهر در مورد قرعه بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به قسمت است که در مورد طرز قرعه کشیدن در تقسیم اموال می باشد.
  • ۲۶ اسفند ۱۳۹۵