احکام شرکت - جلسه ۱۰۱ - ۹۵/۱۲/۲۲

۹۴۴
موضوع: مسأله ی تراضی بعد از قرعه بحث در این بود که قرعه آیا وظیفه ی امام و نائب امام است یا اینکه توده ی مردم نیز می توانند عمل قرعه کشیدن را انجام دهند.
  • ۲۴ فروردین ۱۳۹۶