احکام شرکت - جلسه ۱۰۲ - ۹۵/۱۲/۲۳

۹۶۹
موضوع: مهایات بحث در مسأله ی شانزدهم از مسائل مربوط به شرکت است که در آن از مُهایات بحث می شود یعنی هر کدام از شرکاء به نوبت از عین مشترکه استفاده می کنند.
  • ۲۴ فروردین ۱۳۹۶