احکام شرکت - جلسه ۱۰۶ - ۹۶/۰۱/۰۷

۷۸۵
موضوع: اقاله بحث در مسأله ی هفدهم از مسائل شرکت است که دارای سه فرع است. فرع اول را بحث کردیم. اما فرع دوم عبارت است از اینکه قرعه را نمی توان به هم زد و نمی توان آن را فسخ نمود حتی اگر طرفین، با هم راضی به فسخ باشند زیرا علی الظاهر اقاله در قرعه مشروعیت ندارد.
  • ۲۴ فروردین ۱۳۹۶