احکام شرکت - جلسه ۱۰۹ - ۹۶/۰۱/۱۴

۱,۰۲۱
موضوع: اقاله بحث در مسأله ی هفدهم از مسائل مربوط به قسمت است. این مسأله حاوی سه فرع است. فرع اول آن عبارت است از اینکه وقتی قرعه کشیدند، طرفین ملزم هستند که به آن عمل کنند و مشروط به رضایت طرفین نیست و کسی نمی تواند آن را باطل کند.
  • ۲۴ فروردین ۱۳۹۶