احکام شرکت - جلسه ۱۱۴ - ۹۶/۰۱/۲۱

۹۸۵
موضوع: اقاله در صورت تلف شدن جنس از سؤالاتی که از درس جلسه ی گذشته شده است ظاهرا مطلب به خوبی جا نیفتاده است در نتیجه آن را به بیان دیگری ارائه می کنیم.
  • ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶