احکام شرکت - جلسه ۱۱۸ - ۹۶/۰۱/۲۹

۳۰۴
موضوع: تقسیم دیون بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل مربوط به قسمت است و آن اینکه آیا می توان دین را تقسیم کرد (همان گونه که عین را تقسیم می کنیم)؟
  • ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶