احکام شرکت - جلسه ۱۲۴ - ۹۶/۰۲/۱۱

۱,۵۷۸
موضوع: تقسیم وقف مسأله ی بیست و یکم آخرین مسأله از مسائل تحریر الوسیلة و در مورد تقسیم است. تا به حال در مورد تقسیم املاک سخن به میان آمده بود و اکنون امام قدس سره به سراغ تقسیم وقف می رود.
  • ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶