احکام شرکت - جلسه ۱۲۷ - ۹۶/۰۲/۱۶

۱,۸۳۵
موضوع: افراز وقف از وقف بحث در مسأله ی بیست و یک از مسائل قسمت است و به فرع سوم آن رسیده ایم. تا اینجا مسائلی که امام قدس سره در مورد قسمت بیان فرموده است تمام شده است ولی مسائلی وجود دارد که علماء متعرض آن شده اند و برخی از ایشان آن را در کتاب القضاء عنوان کرده اند. ما این مسائل را بر اساس شرایع و متن جواهر بیان می کنیم.
  • ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶