احکام شرکت - جلسه ۱۲۸ - ۹۶/۰۲/۱۷

۱,۹۹۹
موضوع: حکم قاسم در قسمت بحث در احکام قسمت است و به سراغ مسائلی رفته ایم که امام قدس سره در تحریر متعرض آنها نشده است. گفتیم که این مسائل را بر اساس شرایع و جواهر مطرح می کنیم.
  • ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶