آیت فقاهت؛ خمس فرزندان پدر

۹۱۲

کار تابستانی در کارخانه کوچک جوراب بافی پدر؛

نحوه ورود به حوزه علمیه؛

آیت الله موحد خطاب به پدر معظم له: خمس واجب است و شما هم پنج فرزند دارید؛ ناصر را به عنوان خمس فرزندان برای تحصیل علوم دینی به حوزه بفرست.