آیت فقاهت؛ زندان

۶,۶۷۵

ورود به زندان در زمان طاغوت؛ زندان رفتن آیت الله العظمی سبحانی بخاطر تشجیع معظم له