توصیه به یادداشت

۱,۸۹۶

مسئولان حرف های را یاد داشت کنند و بخوانند تا گرفتار نشوند

من مطالب را یادداشت کردم که کم و زیاد نشود؛ معتقدم مسئولین هم حرف های خود را یادداشت کنند و بخوانند تا گرفتار بعضی مسائل نشوند. این شجاعت نیست که انسان از حفظ صحبت کند. بنده 60 ، 70 ساله سخنرانی می کنم اما باز هم یادداشت می کنم. خیلی از مسئولین در دنیا همین کار می کنند نه اینکه بلد نیستند، ولی ما بعضی ها را دیدیم کاری به نوشته ندارند.