بهترین شما کیست؟ جهان بینی اسلام در این حدیثه

۵۲۳

بهترین شما کیست؟ جهان بینی اسلام در این حدیثه

 
آدم خوب کسی که به خاطر دنیا اخرت را رها نکنه و بخاطر اخرت دنیا را رها نکنه و خودشو و کارشو به گردن مردم هم ندازه و لم یکن کلا علی الناس *خودت نیاز نداری برای نیاز جامعه کار کن*