ملاک تقواست

۹۲۰

برخی از احادیث همانند یک معجزه می باشد. گفتن این سخن در آن محیط و زمان که عرب آن همه به اجداد و قبائل و پدران خود افتخار می کردند و سر قبر مردگان می رفتند و با شمردن تعداد آنها افتخار می کردند، در آن ایام گفتن این سخن که هنوز هم در دنیا به آن عمل نشده است یک معجزه می باشد. پیامبر اکرم (ص) با این مطلب یک حکومت جهانی را پایه ریزی می کرد و آن اینکه همه فرزندان آدم هستید و افتخار فقط با تقوا است نه عرب برتری بر عجم دارد نه کسی بر دیگری مگر به تقوا. رسول خدا (ص) در این روایت یک وحدت جهانی را پیشنهاد می کند. حتی جامعه ی امروزی هم به این درجه دست نیافته است. مثلا امروزه در جامعه ی غربی همچنان سفید پوستان بر سیاه پوستان احساس برتری دارند. هنوز مسأله ی نژاد و رنگ پوست حل نشده است. تصور کنید که هزار و چهارصد سال قبل رسول خدا (ص) فرمود که همه ی بشریت از یک جا سرچشمه گرفته اند و همه از یک پدر هستند و بجز تقوا کسی بر دیگری برتری ندارد.

این روایت به همه ی ما این پیام را دارد که همه باید با هم متحد باشیم مخصوصا در این شرایط که دشمن آماده ی ضربه زدن است.