متولی امور حسبیه

۹۹۲

مسائلی که در جامعه است سه رقم است.

     گاه انجام آن وظیفه ی اشخاص خاص است مانند پدر و جد که ولیّ هستند.

     گاه وظیفه ی عموم است مانند امر به معروف و نهی از منکر

     گاه نه وظیفه ی شخص خاصی است و نه عموم. مانند نظم جامعه و اموال غائب و قاصر. این مسائل را به نام امور حسبیه می نامند که مسئول خاص و عام ندارد و نباید زمین بماند. در اینجا اگر حاکم شرع نباشد وظیفه ی عدول مؤمنین است.

ما از همین جا مسأله ی ولایت فقیه را درست می کنیم. مسائل مربوط به حکومت وظیفه ی یک مجموعه است که باید زیر نظر حاکم شرع یا عدول مؤمنین باشد و به آن امور حسبیه می گویند و حکومت یکی از امور حسبیه است که نباید زمین بماند. اگر حاکم شرع در جامعه ای نباشد عدول مؤمنین هیئت امناء تشکیل می دهند و نظام جامعه را اداره می کنند.