سدّ معبر

۶۹۳

یکی از شاخه های مردم آزاری مسدود کردن مسیر تردد مسلمین با موانع می باشد.

چنانچه فردی تولید مانع کند در مسیر مسلمین و بخاطر همین کار آسیبی به دیگری وارد شود از نظر فقه اسلامی مشمول دیه میشود.