فضای مجازی

۷۳۷

فضای مجازی

بیگانه ای وارد زندگی شده و لانه کرده است، به تصور اشتباه وجودش را ضروری میدانیم.

خطرات این بیگانه : ضربه به عقاید و اقتصاد و فرهنگ و اخلاق و نظام .

راهه ای مقابله با این بیگانه : غنی سازی شبکه های اجتماعی ، فرهنگ سازی برای مردم ، و خروج از فضای مجازی خارجی مانند تلگرام و ورود به شبکه های داخلی

تلنگر : صاحب تلگرام یک یهودی روسی تبار است که حتی از کشور خودش اخراج شده است .