امر به معروف و نهی از منکر

۳۹۶

امر به معروف و نهی از منکر

آیه «لا اکراه فی الدین» مربوط به اصول اعتقادی است که نمی شود عقاید باطنی افراد را عوض کرد.

 به معنای آزادی نیست؛ به این معنا نیست که هیچ خط قرمزی وجود نداشته و همه می‌توانند هرکاری انجام دهند؛ اگر این آیه به معنای آزادی باشد، پس چرا جلو دزدی را می‌گیرند؟ چرا با رشوه‌خواری برخورد می‌کنند؟ باید در مقابل این‌گونه اعمال نهی از منکر کرد.

 البته نهی از منکر به معنای خشونت نیست؛ باید با زبان نرم و خوش به این کار پرداخت.