موشن گرافیک آموزش احکام نماز - واجبات نماز

۱,۱۹۹

آموزش احکام نماز - واجبات نماز

نماز مجموعه اَعمال و مجموعه اَلفاظیه که باید بجا آورده بشه که به این اعمال و الفاظ، واجبات نماز گفته می شه.

واجبات نماز دوگونه هستن: بعضى رُکن و بعضى غیر رُکن.

واجبات رُکنی نماز مثل رکوع، اعمال و الفاظی هستن که اگه نمازگزار به جا نیاره یا به نماز اضافه کنه، چه عمدا و چه سهواً و چه از روی جهل به مسئله شرعی، نمازش باطل می شه.

ولى واجبات غیر رُکنی مثل ذکر رکوع، وقتی موجب اِبطال نماز مى شه که عمداً کم و زیاد بشه ولی اگه از روى سَهو و اشتباه کم و زیاد بشه نماز باطل نمی شه. حتی اگه کم و زیاد کردن از روی جهل به مسئله شرعی هم باشه به شرطی که نمازگزار جاهِل قاصِر بوده باشه، يعنى در یاد گرفتن مسئله کوتاهی نکرده باشه، باز هم نمازش باطل نمی شه.

واجبات رُکنی نماز 5 تا هستن که عبارتند از: 1- نیت 2- تکبیرالاحرام 3- قیام 4- رُکوع 5- دوسجده

و واجبات غیررُکنی نماز 6 تا هستن که عبارتند از 1- قرائت 2-ذکر رکوع و سجده3- تشهد 4-سلام 5- ترتیب 6- وموالات