موشن گرافیک آموزش احکام نماز - قیام - قسمت ۱

۷۰۲

آموزش احکام نماز - قیام - قسمت اول

قیام یا همون ایستادن، یکی از واجبات نمازه و  بهتره که با حالت خُشوع, با شانه های پایین افتاده و دست های روی ران و انگشتان به هم چسبیده و با بدن راست انجام بشه. و نگاه در حال قیام به محل سجده باشه. همچنین سنگینی بدن به صورت متوازن، پاهای زنان به هم چسبیده و پاهای آقایان کمی باز باشه.

قیام در 4 جای نماز واجبه که 2 تای اون ها رکنی و 2 تای اون ها غیر رکنیه

قیام های رکنی عبارتند از : 1- قیام موقع تکبیره الاحرام 2- قیام قبل از رکوع که اصطلاحا قیام متصل به رکوع هم گفته می شه.

اگه این دو قیام انجام نشه چه عمدا و چه سهوا ، نماز باطل می شه

قیام های غیر رکنی عبارتند از: 1- قیام هنگام خواندن حمد و سوره 2- قیام بعد از رکوع و قبل از سجده

که اگه این دو قیام عمداً انجام شده نماز باطل می شه. ادامه مسائل مربوط به قیام رو در قسمت های بعد توضیح خواهیم داد.