موشن گرافیک آموزش احکام نماز - سجده - قسمت ۲

۲,۵۶۵

آموزش احکام نماز - سجده - قسمت دوم

یکی از واجبات سجده ذکر سجدَس که نمازگزار باید قرائت کنه. بنابر احتیاط واجب ذکر سجده عبارتست از: حدّاقل سه مرتبه «سبحان الله» يا يك مرتبه «سبحان ربی الاعلی و بحمده» که البته این ذکر هرچه بيشتر گفته بشه بهتره.

توی سجده، دعا و اذکار دیگه ای رو هم میشه به نیت استحباب اضافه کرد ولی قرائت سوره در سجده مکروهه.

در هنگام قرائت ذکر واجب و ذکر مستحبی که به نیت ذکر سجده گفته می شه هم مثل زمان قرائت ذکر رکوع بدن باید آرامش داشته باشه.

برای همین اگه کسی عمداً قبل از رسیدن به سجده ذکر رو شروع کنه یا قبل از تموم شدن ذکر، سر از سجده برداره، نمازش باطله، اما گفتن ذکر در حال حرکت اگر سهوی باشه نماز رو باطل نمی کنه ولی اگه هنوز پیشانی از زمین بلند نشده باید ذکر دوباره گفته بشه.

به همین دلیل سجده روی تشک نرم که حرکت داره و مانع آرامش بدن می شه اشکال داره ولی اگه بدن آرامش پیدا کنه اشکال نداره.

البته آرامش بدن برای ذکر واجب و ذکر مستحبی لازمه ولی ذکر مستحبی مطلق که هر جای نماز جایزه، نیازی به آرامش بدن نداره.

ادامه مسائل مربوط به سجده و نحوه سجده رو در قسمت های بعد توضیح خواهیم داد.