موشن گرافیک آموزش احکام نماز - مبطِلات نماز – قسمت ۱

۳,۰۷۲

آموزش احکام نماز - مبطِلات نماز – قسمت اول

12 چیز باعث اِبطال نماز می شه و اگه نماز ابطال بشه باید نماز رو اِعاده کرد:

1- دست بسته یا دست به سینه نماز خواندن به قصد ادب. البته اگه دست به سینه یا دست بسته بودن از روی فراموشی و یا ناچاری یا برای خاراندن باشه اشکالی نداره

2-بهم خوردن صورت نماز: کارهایی مثل کف زدن و یا به هوا پریدن که صورت نماز رو خدشه دار می کنه چه عمدی انجام بشه چه سهوی، نماز رو باطل می کنه. ولی صرف اشاره کردن با دست، صورت نماز رو به هم نمی زنه

 3- حرف زدن: گفتن عمدی حتی یک کلمه یا حتی دو حرف و یا حتی فقط یک حرف معنی دار مثل حرف قاف نماز رو باطل می کنه. البته حرف زدن سهوی یا از روی فراموشی موجب ابطال نماز نمیشه

اگه هم کسی می خاد وسط نماز، موضوعی رو به کسی بفهمونه نمی تونه صحبت کنه، فقط می تونه به نیت ذکر خدا یک ذکر رو بلند بگه مثلا بلند تکبیر بگه تا دیگری متوجه بشه، چون گفتن ذکر خدا در هرجای نماز اشکالی نداره

سرفه و عطسه هم به خودی خود مانعی نداره ولی گفتن آوای آخ یا آه اگه عمدی باشه بنابراحتیاط نماز رو باطل می کنه.

ادامه مُبطِلات نماز رو در قسمت بعد توضیح خواهیم داد.