همنشینی با زیردستان

۱۴۸

در حالات امام رضا علیه السلام آمده است که وقتی سفره را می انداختند دست به سفره نمی برد تا تمامی خادم ها در کنار حضرت بنشینند.