گرانی غوغا می کند

۱,۴۷۳

مسئولین جدی بگیرند. این مسئله شوخی نیست. تا به حال هر چه دور هم نشسته اند خبری نشد. نه از دولت نه از مجلس و نه از قوه قضاییه هیچ خبری نشده است. مسکن و ... گرانی های صد در صد و دویست در صد. اگر ما این ها را جدی نگیریم خدای ناکرده پیامدهای نامطلوبی دارد.

  • ۱۴ آبان ۱۳۹۹