معمای قاچاق

۳۷۱

قاچاق از نظر ما یک معماست.

تریلی های قاچاق از مسیرهای عادی وارد می شوند.

معلوم می شود این ها یک حکومتی دارند.

این یک معماست.

این معما را باید یک روز حل کرد.

  • ۱۸ آذر ۱۳۹۹