چرا انقلاب شد؟

۲۶۶

چرا انقلاب شد؟ مگر دوران شاه چه عیبی داشت که با انقلاب واژگون شد؟

اولا وابستگی به اجانب؛ حکومت با مردم نبود. وابستگی به اجانب یک عیب بزرگ بود.

دیگر اینکه ثروت های ما را آنها غارت می کردند و می بردند، نفت ارزان، منابع ارزان .....

  • ۲۲ بهمن ۱۳۹۹