اهمیت درختکاری از منظر اسلام

۳۷۱

حدیث عجیبی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که می فرمایند:

اگر نزدیک آخر دنیا باشد و در دست شما فَسیله (نهال) باشد بتوانید ولو ساعتی قبل از پایان دنیا این نهال را غرسش (کاشت) کند باید غرسش کند.

اگر درخت نباشد ما نفس نمی توانیم بکشیم

  • ۲۰ اسفند ۱۳۹۹