تکمیل مکارم اخلاق

۴۲۹

یکی از اهداف بعثت در عبارت "بعثت لاتمم مکارم الأخلاق" آشکار است.

تعبیر "اتمم" را دقت کنید؛ یعنی در ذات انسان ریشه های فضایل اخلاقی وجود دارد که رسول اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم می فرمایند که من آمده ام آن ها را پرورش دهم.

انسان درون ذات خود از پاکدامنی خوشش می آید؛ از صداقت و امانتداری خوشش می آید. در مقابل از دروغ و خیانت بدش می آید.

بنابر این حضرت می فرمایند که من آمده ام مکارم اخلاق درونی انسان را تکمیل کنم.