مهدویت؛ حلقه اتصال مسلمین

۲۸۲

در شرایط فعلی وحدت مسلمین لازم است.

یکی از حلقه های اتصال، اعتقاد به وجود مهدی علیه السلام است که همه مسلمین به آن اعتقاد دارند.

همه مسلمین بر این اتفاق نظر دارند که مهدی باید ظهور کند و حکومت الهی را برپا کند و عالم را پر از عدل و داد کند بعد از آنکه همه جا را ظلم و جور فراگرفته باشد.

این می شود حلقه اتصال.

  • ۰۸ فروردین ۱۴۰۰